Get Adobe Flash player

              UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

              Số: 739/SGD&ĐT-GDCN                                                                            Bình Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2016

              V/v hướng dẫn kê khai khu vực
              ưu tiên trong hồ sơ đăng ký xét
              tuyển đại học, cao đẳng 2016

 Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng điều chỉnh, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 26/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ danh mục các xã khu vực 1 (KV1) và các xã đặc biệt khó khăn (có thôn đặc biệt khó khăn) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách kê khai khu vực ưu tiên trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016 như sau:

1.  Học sinh các Trường THPT Tuy Phong, Hòa Đa

 • Thuộc khu vực 1 (KV1) nếu có hộ khẩu thường trú (HKTT) trên 18 tháng trong thời gian học THPT tại một trong 7 xã: Bình Thạnh, Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Phước Thể.
 • Thuộc khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) nếu không đáp ứng các điều kiện trên.

2.  Học sinh các Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Hàm Thuận Bắc

 • Thuộc KV1 nếu có HKTT trên 18 tháng trong thời gian học THPT tại một trong 12 xã: Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến, Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Phú, Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, La Dạ, Thuận Hòa, Thuận Minh.
 • Thuộc KV2-NT nếu không đáp ứng các điều kiện trên.

3.  Học sinh Trường PT Dân tộc nội trú

 • Thuộc KV1 nếu có HKTT trên 18 tháng trong thời gian học THPT tại một trong các xã thuộc KV1 hoặc xã có thôn đặc biệt khó khăn trong danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
 • Thuộc KV2-NT nếu không đáp ứng các điều kiện trên.

4.  Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh

 • Thuộc KV1 nếu có HKTT trên 18 tháng trong thời gian học THPT tại một trong 9 xã, thị trấn: Hàm Cần, Hàm Minh, Hàm Thạnh, Mương Mán, Mỹ Thạnh, Tân Lập, Tân Thuận, Thuận Nam, Thuận Quý.
 • Thuộc KV2-NT nếu không đáp ứng các điều kiện trên.

   5.  Học sinh Trường THPT Hàm Thuận Nam

 • Thuộc KV1, không phân biệt HKTT.

6.  Học sinh các Trường THPT, các Trung tâm GDTX-HN đóng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi

 •  Thuộc KV2, không phân biệt HKTT.

  7.  Học sinh các Trường THPT, các Trung tâm GDTX-HN đóng trên địa bàn các huyện Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú Quý

 • Thuộc KV1, không phân biệt HKTT.

 Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2016 và thay thế hướng dẫn số 679/SGD&ĐT ngày 30/3/2016./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

 • Như trên (email);                                                                                                                                     Phan Đoàn Thái                                   
 • GĐ và PGĐ Sở Mai Hữu Cường;                                                                                                            (Đã ký và đóng dấu)
 • Các trường ĐH, CĐ trong tỉnh;
 • Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
 • Công an tỉnh;
 • Báo Bình Thuận;
  Lưu: VT, GDCN. Khanh (9).

Đề án tuyển sinh năm 2017

Facebook CĐCĐ

Login Form