Get Adobe Flash player

 

Ngành Công tác xã hội

Công tác xã hội được xem là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia từ gần thế kỷ nay.

“Công tác xã hội chuyên nghiệp là thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ con người và sự tăng quyền lực và giải phóng người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, công tác xã hội can thiệp ở các điểm tương tác giữa con người và môi trường của họ. Nhân quyền và công bằng là các nguyên tắc căn bản của nghề nghiệp công tác xã hội”.

Công tác xã hội là một nghề nghiệp của xã hội hiện đại, vì vậy, thị trường lao động - việc làm của ngành nghề này là rất rộng lớn. 

Về kiến thức:

Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành về Công tác xã hội; giúp người học có phư­ơng pháp t­ư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.

Về kỹ năng:

Rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội với cá nhân, công tác xã hội nhóm, tổ chức và phát triển cộng đồng thuộc các lĩnh vực khác nhau của ngành công tác xã hội và các kỹ năng mềm cần thiết như: kỹ năng tham vấn, kỹ năng biện hộ, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia, kỹ năng lắng nghe tích cực, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng vận động chính sách…

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể làm việc với vai trò là chuyên viên huấn luyện, tham vấn tâm lý, chuyên viên về chính sách xã hội và an sinh nhi đồng và thanh thiếu niên, chuyên viên theo dõi tiến độ và giám sát chất lượng hoạt động của các dự án hoặc các chương trình phát triển cộng đồng, các dự án về giáo dục, y tế cộng đồng, bảo vệ môi trường... 

 Việc làm:

  • Các trung tâm CTXH từ Trung ương đến cơ sở;
  • Các bệnh viện và phòng khám y tế;
  • Trường học có dịch vụ tham vấn cho học sinh;
  • Tổ chức công đoàn trong các Doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân;
  • Các trung tâm bảo trợ xã hội
  • Sở Lao động – Thương binh – Xã hội
  • Các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội thực hiện tham vấn, tư vấn;
  • Các tổ chức phi chính phủ thực hiện dự án phát triển xã hội, cộng đồng;
  • Các tổ chức hỗ trợ người di cư, người nhập cư;
  • Tự thành lập Trung tâm cung cấp các dịch vụ CTXH;


Facebook CĐCĐ

Login Form