Ngành Thư ký văn phòng

Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa và tiến trình văn hóa Việt Nam, Quản trị văn phòng, Văn bản quản lý nhà nước, văn thư, lưu trữ.
- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn vào công tác thư ký.

2. Về kỹ năng
- Xây dựng được chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
- Có khả năng thu thập và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của lãnh đạo.
- Giúp thủ trưởng tổ chức, điều hành hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác.
- Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông thường và thực hiện một số nghiệp vụ trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản.
- Giao tiếp và xử lý được các tình huống trong lĩnh vực hành chính văn phòng.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị văn phòng.
- Sử dụng một ngoại ngữ trình độ B trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

3. Về thái độ:

Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. Chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế tại nơi làm việc. Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, say mê với công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định về bảo mật.

Read 4 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU