Ngành Khoa học cây trồng

Tổng quan: Có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

- Kiến thức cơ sở: có kiến thức cơ sở ngành về sinh lý thực vật, khí tượng thủy văn, vi sinh vật, đất - phân bón, di truyền, chọn giống cây trồng, hóa bảo vệ thực vật... tạo tiền đề học tốt các môn học chuyên ngành.

- Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức chuyên sâu về cây ăn quả, cây rau, cây lương thực, cây công nghiệp, hoa cây cảnh, khuyến nông, bảo quản nông sản, cách quản lý các loại sâu, bệnh, cỏ dại... trên cây trồng đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống cây trồng; có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về kỹ thuật canh tác; quản lý dịch hại bảo vệ cây trồng;

- Thực hiện được các kỹ thuật canh tác cây lúa, cây rau, cây ăn quả, phù hợp với điều kiện thực tế;

- Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông.

 Sau khi ra trường sinh viên có khả năng:

- Làm việc độc lập ở các doanh nghiệp sản xuất tư nhân như: trang trại trồng trọt sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh, Công ty sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Công ty giống cây trồng, ... 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp như: Sở- Phòng nông nghiệp PTNT, Chi cục- Trạm BVTV, Trung tâm- Trạm khuyến nông;

- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu như: Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực cây trồng-Bảo vệ thực vật, Môi trường, Cục-Trung tâm thuộc lĩnh vực TT-BVTV;

- Làm công tác giảng dạy chuyên ngành Trồng trọt tại các Trung tâm, cơ sở dạy nghề nông nghiệp, dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường Phổ thông Trung học

Read 10 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU