Công nghệ sau thu hoạch

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Mã ngành, nghề: 6620101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyền sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo  : 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung

     Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp giai đoạn sau thu hoạch; đồng thời đào tạo sinh viên trở thành những cán bộ kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong công nghiệp, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình bảo quản, chế biến nông sản.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

     * Kiến thức:

     Sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về: Quản lý, phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản, thực phẩm; kiến thức về bảo quản, chế biến các sản phẩm từ động thực vật.

     * Kỹ năng:

- Thực hiện được các phương pháp xử lý, bảo quản nguyên liệu; chế biến thực phẩm từ các sản phẩm động thực vật.

- Có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết các sự cố thông thường xảy ra trong quy trình bảo quản, sản xuất.

- Thực hiện được công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm thực phẩm sau thu hoạch trong quá trình nghiên cứu, bảo quản, sản xuất và chế biến.

- Tham gia sản xuất theo qui trình công nghệ ở các nhà máy, công ty chế biến thực phẩm, đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

- Xây dựng được qui trình chế biến các sản phẩm từ động vật và thực vật để tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp Tư nhân và Nhà nước ở các vị trí sau:

- Nhân viên quản lý chất lượng nông hải sản thực phẩm ngành nông nghiệp.

- Nhân viên phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản thực phẩm tại các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất lương thực, thực phẩm;

- Nhân viên điều hành kỹ thuật tại các kho bảo quản nông sản thực phẩm, các công ty chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm;

- Hoặc làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước từ trung ương đến địa phương như các Sở, Viện và Trung tâm nghiên cứu, các công ty, Nhà máy sản xuất, các Chương trình, Dự án... liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Sau thu hoạch.

- Hoặc làm công tác giảng dạy chuyên ngành bảo quản, chế biến các sản phẩm từ động thực vật tại các trung tâm hay cơ sở dạy nghề Nông nghiệp, dạy kỹ thuật hướng nghiệp tại các trường phổ thông trung học.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 32 môn

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2100 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1650 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 741 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1337 giờ;  Kiểm tra: 72 giờ.

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

Read 250 times
Tải về phiếu đăng ký xét tuyển