Tiếng Anh

  Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH

  Mã ngành, nghề: 6220206

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  - Đào tạo Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế hội nhập quốc tế.

  - Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

  - Sinh viên đáp ứng được nhu cầu công việc của xã hội, đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên mô nnhư các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội, lễ tân, khách sạn, làm các công việc văn phòng, biên dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch tại các cơ sở có sử dụng tiếng Anh.

  - Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học, THCS, TCCN, dạy nghề sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  1.2. Mục tiêu cụ thể

       * Kiến thức:

  - Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  - Kiến thức cơ sở: Có kiến thức đại cương cơ bản khối ngành khoa học xã hội và nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

  - Kiến thức chuyên ngành:

       + Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ học, văn hóa, văn học Anh và kiến thức dịch thuật trong các lĩnh vực giao dịch thương mại hoặc du lịch.

       + Có kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

       * Kỹ năng:

  - Kỹ năng cứng:

       Có khả năng sử dụng 4 kỹ năng theo quy định của khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo khung CEFR.

  - Kỹ năng mềm:

       + Có kỹ năng tin học tương đương trình độ A, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành và khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho công việc chuyên môn.

       + Biết vận dụng kiến thức môn học để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch.

       + Biết vận dụng các khái niệm, lý thuyết dịch thuật vào thực hành nghiệp vụ biên- phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội, kinh tế – thương mại, du lịch – giải trí.

       * Thái độ:

  - Hiểu biết về thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức, yêu nghề.

  - Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan.

   Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân.

  - Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

  - Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc.

  - Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

  - Làm các công việc văn phòng, biên-phiên dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch tại các cơ sở có sử dụng tiếng Anh.

  - Có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học, THCS, TCCN, dạy nghề sau khi bổ túc thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  - Số lượng môn học, mô đun: 24

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 96 Tín chỉ; 2505 giờ.

  + Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  + Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2055 giờ

  + Khối lượng lý thuyết: 454 ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1966 giờ. 

  Read 482 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển