Việt Nam học

  Tên ngành, nghề: VIỆT NAM HỌC

   

  Mã ngành, nghề: 6220103

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

  - Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được:

       + Thuyết minh tại các điểm du lịch, hướng dẫn khách theo lộ trình tham quan, thực hiện thuyết minh các tuyến điểm du lịch, điều hành và thiết kế tour, tiến hành các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch và team building.

       + Thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan quản lý nhà nước cấp xã phường, thị trấn về văn hóa và du lịch.

  - Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành)

       + Lý thuyết: học viên được trang bị những kiến thức tổng quát về lĩnh vực văn hóa và du lịch tại Việt Nam, bao gồm các học phần về cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam, các phong tục, tập quán, lễ hội; Tổng quan du lịch, giao tiếp trong kinh doanh du lịch, tổ chức khách sạn,…

       + Thực hành: thực hiện các nghiệp vụ như: hướng dẫn du lịch, thực hiện việc điều hành và thiết kế tour, truyền tải kiến thức về tuyến điểm du lịch, marketing du lịch, team building, thực tập tại các công ty du lịch hoặc các cơ quan quản lý văn hoá trong quá trình học tập tại trường.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về kiến thức:

  - Cung cấp các kiến thức cơ bản, hệ thống và thiết thực về văn hoá Việt Nam, một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch.

  - Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật, lễ hội, văn hóa vùng, văn hóa các dân tộc của Việt Nam; có hiểu biết cơ bản về văn hóa Đông Nam Á; quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa khu vực.

  - Nắm vững mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, đặc điểm các loại hình du lịch và những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch: thuyết minh viên, hướng dẫn du lịch, tổ chức và điều hành chương trình du lịch.

       * Về kỹ năng:

  - Kỹ năng cứng:

       + Trình bày và giải thích được các đặc điểm cơ bản về đất nước, con người và những giá trị tiêu biểu của nền văn hoá Việt Nam. Vận dụng được các kiến thức về văn hóa vào hoạt động du lịch để thuyết minh, hướng dẫn du khách.

       + Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức điều hành và hướng dẫn các tour du lịch.

       + Có khả năng xây dựng bài thuyết minh và thuyết minh tại các di tích lịch sử văn hóa và trên các  phương tiện giao thông; điều hành và thiết kế chương trình du lịch hướng dẫn du khách tham quan theo chương trình du lịch; giải quyết các tình huống trong quá trình tổ chức và thực hiện chương trình du lịch.

       + Thực hiện các nghiệp vụ hướng dẫn khách du lịch, xây dựng và thuyết minh các tuyến điểm du lịch, thực hiện quy trình điều hành và thiết kế tour, team building và marketing du lịch.

       + Nghiên cứu chuyên môn

       + Thực hiện các nghiệp vụ quản lý văn hoá hoặc biểu diễn, tổ chức biểu diễn tại các đơn vị quản lý văn hoá cấp cơ sở.

  - Kỹ năng mềm:

       + Kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh; kỹ năng kế hoạch hóa trong các hoạt động chuyên môn; xử lý tình huống linh động, sáng tạo trong quá trình thuyết minh.

       + Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc;

       + Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

       + Có khả năng tự học nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với môi trường và hội nhập quốc tế.

       * Về thái độ:

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc;

  - Có tác phong công nghiệp trong công việc, thái độ phục vụ tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

  - Có tinh thần đoàn kết và hợp tác, thực hiện tốt mục tiêu của doanh nghiệp, thích ứng với điều kiện thay đổi.

  - Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp:

       + Có khả năng đảm nhiệm các vị trí và công việc như thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch tại các công ty lữ hành và đại lý lữ hành và điểm du lịch; các điểm du lịch, bảo tàng; làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước cấp xã, phường, thị trấn về văn hóa và du lịch.

       + Có khả năng tự học bồi dưỡng, nâng cao trình độ các chuyên ngành sâu về lĩnh vực văn hóa và quản trị lữ hành

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 37

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2145  giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương:         450  giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn:      1695 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 977 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1168 giờ.

  - Thời gian khóa học:  2,5 năm

  Read 329 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển