Kế toán doanh nghiệp

  Tên ngành, nghề : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Mã ngành, nghề : 6340302

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

  Đào tạo kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề về chuyên môn sâu về kế toán, thiết kế hệ thống kế toán ở các đơn vị; có tư duy độc lập, có năng lực tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  - Kiến thức:

       + Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ kế toán;

       + Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

       + Trình bày được các quy định về kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

       + Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

       + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp;

       + Cập nhật được các chế độ kế toán, tài chính, các quy định về luật thuế, luật kế toán.

  - Kỹ năng:

       + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

       + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

       + Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

       + Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế;

       + Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán;

       + Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

  - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

       + Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản chính trị, pháp luật, giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

       + Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

       + Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

       + Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

       + Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Sau khi học xong, sinh viên có cơ hội:

     - Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

     - Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

     - Có khả năng tự tạo việc làm; làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tùy theo khả năng hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 33

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 105 Tín chỉ; 2505 giờ.

  + Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  + Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2055 giờ

  + Khối lượng lý thuyết: 851giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1552 giờ, Kiểm tra: 102 giờ.

  Read 465 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển